ثبت شرکت های مختلط

انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن

فهرست مطالب

شرکت مختلط شرکتی است که دارای یک یا چند شریک ضامن و یا با مسئولیت محدود و یا شرکاء سهامی باشد و به همین جهت مختلط نامیده می شود. زیرا مسئولیت شرکاء با هم فرق داشته و متفاوت می باشد که خود شرکت های مختلط به دو دسته تقسیم گردیده اند :

 1. شرکت مختلط سهامی
 2. شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط سهامی

این شرکت در واقع به منزله ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی دارای سهم می باشند.

الف- شرکاء سهامی

کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعاتی که دارای ارزش مساوی است و مسئولیت آنان تا میزان همان سرمایه آن هاست که در شرکت به کار اندوخته اند و اضافه بر سرمایه خود مسئولیت و تعهدی ندارند.

ب- شرکاء ضامن

کسانی هستند که سرمایه آنان به صورت سهام درنیامده بلکه به صورت سهم الشرکه می باشد و مسئول تمامی قروضی هستند که شرکت ممکن است علاوه بر دارایی خود پیدا نماید و در صورتیکه شرکاء ضامن متعدد باشند روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات و ضوابط مربوط به شرکت های تضامنی خواهد بود. در شرکت های مختلط سهامی چند مطلب حایز اهمیت است:

 1. اسم شرکت

طبق ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد.

2. مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی

مرکب است از کلیه سهامداران شرکت که با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود و در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:

 • مجمع عمومی مؤسس
 • مجمع عمومی فوق العاده
 • مجمع عمومی عادی

الف : مجمع عمومی مؤسس

از مؤسسین شرکت شکل می گیرد که وظیفه اش تنظیم اساسنامه و همین طور شرکتنامه و تنظیم تقاضانامه ثبت شرکت و به ثبت رسانیدن اساسنامه آن می باشد و زمانی دارای رسمیت می باشد که حداقل کسانی که نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند حضور داشته باشند از وظایف دیگر این مجمع انتخاب هیئت نظارت می باشد.

ب: مجمع عمومی فوق العاده

همان طوری که از اسم آن پیدا است در مواقع غیرعادی و بحرانی که شرکت دچار بحران و نوسانات اقتصادی شده باشد برای اموری مانند تغییر اساسنامه یا ادامه فعالیت شرکت و یا انحلال آن تشکیل می گردد. نتیجه بحث این است که مجامع عمومی سه گانه وظایفی مشتبه وظایف مجامع شرکت های سهامی عام برعهده داشته که از بحث بیشتر پیرامون آن ها خودداری می شود.

ج: مجمع عمومی عادی

که به طور عادی و معمولی سالی یک مرتبه تشکیل می گردد و وظایف آن شامل:

 1. رسیدگی به گزارش مدیران و حساب ها و وضعیت مالی شرکت
 2. بحث و بررسی لازم در امور مختلفه شرکت
 3. انتخاب هبئت نظار برای نظارت بر کار انتخابات
 4. رسیدگی به سود و زیان شرکت

3. هیئت نظارت

در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئتی به نام هیئت نظار یا هیئت نظارت حداقل مرکب از سه نفر وسیله مجمع عمومی شرکاء تشکیل می گردد که مهم ترین وظایف به صورت زیر است:

 1. نظارت و اطمینان بر اینکه آیا شرکت به ثبت رسیده است یا خیر
 2. نظارت بر تنظیم سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل
 3. دقت در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت
 4. دعوت مجمع عمومی برای انحلال شرکت
 5. رعایت حد نصاب مبلغ اسمی هر سهم که از ده هرار ریال بیشتر نباشد.
 6. نظارت بر حضور مجدد دارندگان سهامی که قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارت و هزینه ها به شرکت مسترد نمایند.
 7. گزارش موارد سوء و بی نظمی در تنظیم محاسبات و صورا دارایی شرکت در صورت مشاهده

4. انحلال شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی در موارد ذیل منحل می گردد :

 1. وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل گردیده است انجام دهد یا انجام آن غیرمقدور باشد.
 2. در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد.
 3. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء با توجه به اساسنامه شرکت
 4. وقتی که شرکت برای یمدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت متقضی گردیده و درباره تمدید آن اقدامی صورت نگرفته باشد.
 5. برحسب تصمیم مجمع عمومی و در صورتی که این حق برای مجمع مذکور در اساسنامه پیش بینی گردیده باشد.
 6. برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت همه شرکاء ضامن

شرکت مختلط غیر سهامی

این شرکت برای امور تجاری با نام مخصوصی بین یک الی چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود و در حقیقت به منزله ترکیبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو نوع شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک ضامن مسئول تأدیه تمامی دیون و تعهدات شرکت خواهد بود. همان طوری که ماده 41 قانون تجارت در مورد شرکت ذکر شده چنین تصریح دارد:

 شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد، شریک ضامن مسئول تمامی دیون است که ممکن است اضافه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر گردد.

در تاسیس شرکت مختلط غیر سهامی نکات زیر دارای اهمیت بسیار است:

 1. اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید گردد.
 2. روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
 3. شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت دخالتی ندارد.
 4. هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
 5. هر گاه یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود بدون اجازه سایر شرکاء حق خود را به طور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید ، آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.
 6. تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.
 7. اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
 8. هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله شریک ضامن خواهد بود مگر اینکه تصریح نموده باشد، این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
 9. هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکاء نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.

نحوه اداره شرکت مختلط غیر سهامی

اداره هر شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شرکاء ضامن است و حدود اختیارات آن ها همان مواردی است که در شرکت های تضامنی بیان شده است و مسئولیت آن ها به همین نحو است و شرکاء با مسئولیت محدود در اداره شرکت نقش و دخالتی ندارند، همان طوری که ماده 145 قانون تجارت می گوید.

شرکت با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور شرکت از وظایف او است. 

و در ماده 144 قانون چنین ذکر شده:

اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکاء ضامن و حدود اختیارات آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر شده است. 

انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت های مختلط غیر سهامی کاملا شبیه همان مواردی است که در شرکت های مختلط سهامی توضیح داده شده و از تکرار مجدد آن خودداری می شود و سایر مسائل و امور مربوط به شرکت های مزبور تابع همان قواعد و ضوابطی است که در مورد شرکت سهامی مختلط گفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *