ثبت شرکت تعاونی

معرفی شرکت تعاونی

فهرست مطالب

معرفی شرکت تعاونی

یکی دیگر از شرکت های تجاری شرکت های  تعاونی است که هدف آن با دیگر شرکت های که تاکنون درباره ی آن ها صحبت کرده ایم فرق می کنند به علت آن که هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و غیره فعالیت به منظور سود و بهره دهی بیشتر است در صورتی که هدف اصلی و کلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است.

شرکت تعاونی بین اشخاص حقیقی، و برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، تشکیل می گردد. هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است و معمولا در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و به دلیل تورم و گرانی توانایی خرید مردم پایین است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، اقشار کم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهد.

در شرکت تعاونی، دستکم تعداد شرکا 7 نفر بوده، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا، در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.

فقط اشخاص حقیقی، یعنی افراد که شخصت حقیقی دارند، می توانند به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کرده و به عضویت آن درآیند. این مطلب از منطق ماده 8 قانون بخش تعاونی که می گوید: “عضو در شرکت های تعاونی، شخصی است که حقیقی استنباط  می شود.” نکته قابل ذکر این است که در شرکت های تعاونی، بر خلاف شرکت های سهامی که در آن ها اصولاَ حق رای شرکاء و سهامداران، با میزان سرمایه آن ها در شرکت ارتباط دارد، حق رای اعضاء، به مقدار سرمایه آن ها بستگی ندارد و بلکه هر عضو در مجامع عمومی، بدون توجه به مقدار سرمایه ای که در شرکت تعاونی دارد، دارای یک رای است که به آن اصل هر عضو یک رای می گویند.

شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاونی

تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از برخی افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد، تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود به عنوان هیات موسس انتخاب می کنند و متعاقباَ هیات اخیر یک نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می نماید. هیات موسس اساسنامه شرکت را طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون تنظیم کرده و تمامی طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبانه اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری،  توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت، بانک، نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید و با تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت، اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد. (استنباط شده از ماده 31 و 32 و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی) لازم به تذکر است که اداره تعاون متعاقب وصول مدارک فوق آن را مورد بررسی و اظهارنظر قرار داده و موافقت اولیه خود را اعلام می کنند. در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. (استنباط شده از تبصره 2 و 3 ماده 32)

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می شود، ولی در هر حال تعداد اعضا از 7 نفر کم تر نخواهد بود. (ماده 6)

در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی اعضاء هیات مدیره انتخاب می شوند و با تشکیل نخستین جلسه هیات مدیره، اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره انتخاب می گردند و با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره، اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد.

اولین هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی موظف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی در ثبت شرکت ها

1. صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت

2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی

3. درخواست کتبی ثبت 

4. طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون

5. رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه 

6. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده32)

7. موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره ماده 51)

8. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51)

نکته: لازم به ذکر است که به موجب مقررات تعاون سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضاء در مرحله تاسیس شرکت نباید کم تر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضاء تعاونی نیز موظف اند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند. 

شرایط عضویت در تعاونی ها

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • عدم سابقه ارتشاء
 • درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
 • عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
 • اختلاس و کلاهبرداری
 • عدم عضویت در تعاونی مشابه

نکته: خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع کرد. منتها در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعاونی باشد، ملزم به جبران آن خواهد بود.

مجوز ثبت شرکت تعاونی

مجوز ثبت شرکت تعاونی برای ثبت هر شرکت یا اتحادیه تعاونی الزامی است. در گام نخست باید اقدامات انجام شده برای تشکیل آن، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن “مجوز ثبت” صادر گردد. مجوز ثبت بیانگر تایید وزارت تعاون بر مطابقت اقدامات انجام شده برای تشکیل تعاونی با مقررات مربوط است. برای اخذ مجوز ثبت، اولین هیئت مدیره یا وکیل وی، مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی را به وزارت تعاون تسلیم و صدور آن را درخواست می کند. وزارت تعاون پس از بررسی مدارک در صورت تایید اقدامات انجام شده، مجوز ثبت را صادر می کند.

مجوز ثبت شرکت تعاونی یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تحویل شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست. هیئت مدیره موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی مدارک لازم از جمله مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی را برای ثبت و صدور آگهی مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند.

وزارت تعاون برای صدور مجوز شرکت تعاونی، امور ذیل را بر اساس مدارک تسلیم شده بررسی می کند:

 • مطابقت داشتن اقداماتی که هیئت موسس و اولین مجمع عمومی عادی برای تشکیل تعاونی انجام داده اند و نیز اقدامات و اعمال هیئت مدیره با مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛
 • تشکیل شدن تعاونی در ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل از طرف وزارت تعاون یا در ظرف مدت تمدید شده، اگر مدت مذکور تمدید شده باشد؛
 • مراعات فاصله زمانی بین تاریخ انتشار دعوتنامه مذکور با تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی که طبق آیین نامه مربوط نباید از 30 روز کمتر و از 35 روز بیشتر باشد؛
 • عدم تخلف از مقررات راجع به رأی گیری برای انتخاب اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و مراعات شدن اکثریت مقرر برای انتخاب آن ها و به تعداد مقرر انتخاب شدن اعضای اصلی و اعضای علی البدل؛
 • وجود امضای رئیس مجمع و منشی و ناظران جلسه در پایان صفحات اساسنامه؛
 • محرز بودن وجود شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی در اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان؛
 • عدم مغایرت هدف تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی یا اهدافی که در ماده یک قانون بخش تعاونی،برای تعاونی ها مقرر شده است؛
 • برابر بودن تعداد سهام و سرمایه اولیه ای که در اساسنامه برای تعاونی در شرکت های تعاونی قید شده است با جمع تعداد سهام و مقدار سرمایه داوطلبان عضویت و بالغ بودن آن به تمام سرمایه (یا به میزان حداقل 51 درصد مقرر در ماده 17 قانون بخش تعاونی برای شرکت های تعاونی)؛
 • میزان و نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت نهادها و ارگان های دولتی و عمومی موضوع ماده مذکور از قانون بخش تعاونی (اگر وجود داشته باشد) در شرکت های تعاونی؛
 • انتخاب مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره طبق مقررات مربوط و غیره؛
 • وجود داوطلبان عضویت به تعداد حداقل مقرر در مقررات مربوط؛
 • تقویم و تسلیم شدن آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت؛
 • مطابقت داشتن موضوع و حدود عملیات تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی با نوع تعاونی و از لحاظ تولیدی یا توزیعی و شهری یا روستایی بودن آن در شرکت های تعاونی؛
 • انتخاب هیئت رئیسه برای هیئت مدیره و مراعات اکثریت لازم برای انتخاب آن؛
 • اعلام قبولی یکایک اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان پس از انتخاب شدن؛
 • نوشته شدن کلیه مطالب ضروری در صورت جلسات هیئت مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و رؤسا و وافی به مقصود بودن آن ها؛
 • موجود بودن همه مطالب لازم در دعوتنامه ای که هیئت موسس برای تشکیل اولین مجمع عمومی عادی انتشار داده است؛
 • مطابقت داشتن اساسنامه مصوب تعاونی با نمونه اساسنامه مربوط و قانون برای احراز موارد مذکور وزارت تعاون، مطالب و امور متعددی را بررسی می کند که امور ذیل از جمله آن هاست؛

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت

 1. اساسنامه مصوب شرکت یا اتحادیه
 2. صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
 3. مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنسی بوده است. (اگر وجود داشته است)
 4. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
 5. قبولی کتبی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
 6. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 7. رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
 8. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
 9. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
 10. صورت جلسه راجع به جلسه اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رییس و منشی هیئت مدیره، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.

آگهی ثبت شرکت تعاونی

ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در “روزنامه رسمی” به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضاء می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد. هرگونه تغییری که بعداَ در اساسنامه داده می شود باید در روزنامه رسمی آگهی شود. اما انتشار آگهی در روزنامه رسمی برای اعلام تغییر هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل الزامی نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *