گزارش حسابرسی چیست؟

مقاله گزارش حسابرسی

بررسی گزارش سالانه که توسط حسابرس تهیه و تنظیم می شود تا به مدیران ارائه شود را گزارش حسابرسی می گویند. گزارش حسابرسی شامل: صورت گردش نقدی، ترازنامه، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام ، صورت درآمد می باشد. موسسه حامی ارقام با سالها تجربه در زمینه تهیه گزارشات حسابرسی آماده همکاری با شرکتها، کارخانجات و موسسات و سازمانهای مختلف می‌باشد.

انواع گزارش حسابرسی

✔  گزارش حسابرسی مشروط

✔ گزارش حسابرسی مردود

✔ گزارش حسابرسی مستقل

✔ گزارش مقبول یا استاندارد

 

گزارش حسابرسی مشروط چیست؟

گزارش حسابرسی مشروط زمانی مطرح می شود که عدم دسترسی به اطلاعات و شواهد کافی مناسب وجود نداشته باشد. یک حسابرس با کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب می تواند نظر مشروط را ارائه دهد.

گزارش حسابرسی مردود چیست؟

گزارش حسابرسی مردود به این مفهوم می باشد که صورت های مالی با اصول حسابداری هیچگونه مطابقتی ندارد.

 

گزارش حسابرسی مستقل چیست؟

مجموعه روش هاي قراردادي، استانداردهاي حسابداري که جهت تاکید بر اندازه گیري ارزش ها توسط حسابرس،  در گزارشی تحت عنوان  گزارش حسابرس  مستقل صورت می گیرد.

استاندارد های گزارش حسابرسی یا گزارش مقبول

✔ استاندارد های عمومی: دانش و تجربه، استقلال، مراقبتهای حرفه ای

✔ استاندارد های مالی: برنامه ریزی، بررسی و ارزیابی کنترل داخلی، جمع آوری اسناد و مدارک

✔ استانداردهای گزارشگری حسابرسی : کنترل ثبات رویه، اظهار نظر، کنترل افشاء

بیشتر بخوانید :  حسابداری تسهیلات

✔ داشتن استقلال و داشتن برنامه ریزی کاری

✔ جمع آوری اسناد

✔ رعایت اصول حسابداری

تغییر روش مقبول:

✔ حسابرس قانع شود تا تغییرات لازم را صورت دهد. در صورتی که حسابرس قانع نشود خلاف اصول حسابداری کار انجام گرفته است.

✔ محاسبه کردن اثرات انباشته تغییر روش

✔  ثبت مراتب در حساب ها شرکت

✔ صورت های مالی باید کاملا واضح باشد.

✔ کنترل افشاء توسط حسابرس شرکت انجام می گیرد.

✔ در صورتی که حسابرس با مشکل مواجه شد باید با مدیریت شرکت در میان بگذارد.

تاخیر گزارش حسابرسی چیست

به موقع بودن اطلاعات درج شده از عوامل کیفی صورت های مالی، می باشد. تهیه و تنظیم صورت های مالی و بررسی گزارشات مالی در پایان سال مالی انجام می شود. اگر این گزارشات را در تاریخ های تعیین شده نفرستیده با تاخیر مواجه می شوید.

 

بندهای گزارش حسابرسی

✔ عنوان

✔ مخاطبان گزارش

✔ بند نظر

✔ مبنای نظر

✔ موارد حسابرسی کلیدی که مربوط به مشتری

✔ مسئولیت ‌های مدیریت

✔ مسئولیت‌های حسابرس

✔ امضاء شرکت و شرکای تعامل

✔ تاریخ

گزارش حسابرسی چیست؟

عنوان در گزارش حسابرسی

عنوان مناسب یکی از مهم ترین اجزا در تهیه گزارش حسابرسی می باشد. با کمک گرفتن از عنوان می توانید، گزارش حسابرس مستقل خواننده را مجزا کنید از گزارش های هیئت مدیره سایر گزارشات حسابرسان .

مخاطب در گزارش حسابرسی

از مخاطب فردی است که درخواست گزارش حسابرسی ازطرف او داده می شود. مخاطب اقدام به تهیه قرارداد حسابرسی می کند. مخاطب گزارش حسابرسی، صاحبان سرمایه، مدیران می باشند.

بند مقدمه یا تفکیک مسئولیت ها در گزارش حسابرسی

اجزاری تشکیل دهنده یا عناوین صورت های مالی جهت تعیی دوره مالی است

پاسخگویی به صورت های مالی و تهیه آن از مسئولیت های هیئت مدیره است.

بند حدود رسیدگی در گزارش حسابرسی

حسابرسی باید بر طبق استانداردهای حسابرسی صورت گیرد

گزراش حسابرسی بیانگر انجام حسابرسی معقول جهت اظهار نظر

 بند اظهار نظر در گزارش حسابرسی

بهتر است صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و تهیه شوند.

اگاهی داشتن از استانداردهای حسابداری نیز ضروری می باشد.

 

تاریخ در گزارش حسابرسی

تاریخ بیانگر تمام شدن عملیات حسابرسی می باشد.

 

نشانی حسابرس

ذکر نشانی موسسه حسابرسی در سر برگ گزارش، در گزارشات حسابرسی امری ضرورری است.

امضا در گزارش حسابرسی

در گزارش حسابرسی درج امضا  نشانه هویت حسابرس است با این عمل حسابرس مسئولیت خود را به مخاطب بیان می کند.

 

فرم گزارش حسابرس

به مجموعه سهام داران شرکت …………..

تراز نامه شرکت ……………….. در تاریخ ۲۹/۱۲/…. و صورت سود و زیان ، صورت سود (زیان) انباشته و صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت برای دوره مالی منتهی با تاریخ مذکور مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت.

رسیدگی های ما بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی بوده و شامل بررسی ، آزمایش اسناد و مدارک و همچنین اعمال سایر روش های حسابرسی می باشد که به تشخیص این موسسه در شرایط موجود ضروری بوده است.

به نظر این موسسه صورت های مالی فوق الذکر وضعیت مالی شرکت …………….. در تاریخ ۲۹/۱۲/…. و نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور طبق اصول مورد قبول حسابداری که نسبت به سال قبل به طور یکنواخت اعمال شده به نحو مطلوب منعکس می نماید.

.                                                                                                      تاریخ

.                                                                                         امضای حسابرس مستقل

گزارش حسابرسی مشروط

به مجموعه سهام داران شرکت …………..

تراز نامه شرکت ……………….. در تاریخ ۲۹/۱۲/…. و صورت سود و زیان ، صورت سود (زیان) انباشته و صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت برای دوره مالی منتهی با تاریخ مذکور مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت.

رسیدگی مزبور بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی بوده و شامل بررسی ، آزمایش اسناد و مدارک و همچنین اعمال سایر روش های حسابرسی می باشد که به تشخیص این موسسه در شرایط موجود ضروری بوده است.

برای بانک هایی که اسناد دریافتی شرکت نزد آنها تودیع شده ، تاییدیه ارسال گردیده ولی تا تاریخ تهیه این گزارش پاسخی دریافت نشده است.

به نظر این موسسه به استثنای موضوع مندرج در پاراگراف بالا صورت های مالی مذکور وضعیت مالی شرکت …………….. در تاریخ ۲۹/۱۲/…. و نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور طبق اصول مورد قبول حسابداری که نسبت به سال قبل به طور یکنواخت اعمال شده به نحو مطلوب منعکس می نماید.

.                                                                                                 تاریخ

.                                                                                  امضای حسابرس مستقل

نمونه گزارش حسابرسی مردود

به مجموعه سهام داران شرکت …………..

تراز نامه شرکت ……………….. در تاریخ …. و صورت سود و زیان ، صورت سود (زیان) انباشته و صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت برای دوره مالی منتهی با تاریخ مذکور مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت.

رسیدگی مزبور بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی بوده و شامل بررسی ، آزمایش اسناد و مدارک و همچنین اعمال سایر روش های حسابرسی می باشد که به تشخیص این موسسه در شرایط موجود ضروری بوده است.

همان طور که در یادداشت شماره ( x ) توضیح داده شده ، کنترل فروش کالا به علت مغایرت قیمت فاکتورها با لیست قسمت ها و عدم ارائه صورت گردش کالا در گزارش تولید و همچنین عدم وجود ضوابط مدون جهت تخفیفات اعطایی ، امکان پذیر نبوده است.

به نظر این موسسه صورت های مالی فوق الذکر  به علت تاثیر موضوع مطرح شده در پاراگراف بالا وضعیت مالی شرکت …………….. در تاریخ ۲۹/۱۲/…. و نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور طبق اصول مورد قبول حسابداری به نحو مطلوب منعکس نمی نماید.

.                                                                                            تاریخ

.                                                                              امضای حسابرس مستقل

نمونه گزارش عدم اظهار نظر

به مجموعه سهام داران شرکت …………..

این شرکت در  رابطه رسیدگی به تراز نامه شرکت ……………….. در تاریخ ۲۹/۱۲/…. و صورت سود و زیان ، صورت سود (زیان) انباشته و صورت تغییرات در وضعیت مالی منتهی به تاریخ مذکور فاقد استقلال بوده است.

لذا صورت های مالی مذکور به علت عدم استقلال مورد رسیدگی این موسسه قرار نگرفته و بنابر این نمی تواند نسبت به صورت های مالی مذکور اظهار نظر نماید.

.                                                                                                تاریخ

.                                                                                  امضای حسابرس مستقل

 

در آخر اینکه جهت دریافت هرگونه خدمات حسابرسی می توانید با موسسه خدمات مالی و مالیاتی حامی ارقام در ارتباط باشید.

موسسه حامی ارقام با داشتن چند سال سابقه کار در زمینه های، ثبت انواع شرکت، اظهار نامه مالیاتی، خدمات مالی و حسابداری، خدمات مالیاتی، ثبت برند، سرمایه گذاری، تهیه صورت معاملات فصلی بهترین خدمات را به مشتریان خود عرضه می کند. هدف اصلی این موسسه عملکرد با کیفیت و ارائه خدمات کار آمد به مشتریان گران قدر خود می باشد. در صورتی که نیاز به تهیه و تنظیم گزارشات مالی و حسابرسی برای شرکت خود هستید می توانید از طریق فرم دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *